ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

Інформація про послугу щодо надання позики (повернення позики та процентів в кінці строку користування позикою) надається у вигляді паспорту споживчого кредиту (стандартизована форма)

1. Інформація та контактні дані Кредитодавця

Найменування Кредитодавця та його структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація Товариство з обмеженою відповідальністю "КАЧАЙ ГРОШІ"
Місцезнаходження Кредитодавця та адреса структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація Україна, 03150, м. Киев, ул. Федорова Івана, будинок 64/16
Ліцензія/Свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 999, дата видачі 15.03.2018 р, видане Національною комісією яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Ліцензія на надання коштів в позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, видана Національною комісією яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11.04.2018г., дата початку дії - 11.04.2018г., дійсна, безстрокова
Номер контактного телефону Тел. (служба підтримки): 0 800 312 727
Адреса електронної пошти info@kachay.com.ua
Адреса офіційного веб-сайту https://kachay.com.ua
2. Інформація та контактні дані кредитного посередника
Найменування кредитного посередника Відсутні
Місцезнаходження Відсутні
Номер контактного телефону Відсутні
Адреса електронної пошти Відсутні
Адреса офіційного веб-сайту Відсутні
3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Тип кредиту Кредит
Сума/ліміт кредиту, грн от 500,00 грн. до 15 000,00 грн.
Строк кредитування,днів від 5 до 30 календарних днів
Мета отримання кредиту На споживчі цілі, для задоволення власних потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.
Спосіб та строк надання кредиту Кредит надається цілодобово (24/7) шляхом заповнення заявки на сайті kachay.com.ua за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Кредитодавця (особистий кабінет позичальника) в термін до 3 днів. Кредитні кошти переводяться безготівковими шляхом на банківський (картковий) рахунок позичальника на підставі укладеного договору.
Можливі види (форми) забезпечення кредиту Відсутні
Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту Ні
Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) споживача за умови отримання кредиту на придбання товару/роботи/послуги, % Відсутні
4. Інформація про орієнтовну реальної річної процентної ставки та орієнтовну загальну вартість кредиту для споживача
Процентна ставка, відсотків річних Процентна ставка від 0,01% до 2% в день;
Тип процентної ставки Фіксованою. Фіксована процентна ставка за договором не може бути збільшена без письмової згоди споживача.
Порядок зміни змінюваної процентної ставки Відсутні
Платежі за додаткові та супутні послуги Кредитодавця, обов’язкові для укладання договору, грн. Відсутні
Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит Відсутні
Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем, грн* Відсутні
Загальні витрати по кредиту, грн. (Розрахунок проводився для отримання кредиту на наступних умовах: тіло кредиту 500,00 грн, термін кредиту - 5 днів, процентна ставка 0,01% в день і тіло кредиту 15 000, 00 грн, термін кредиту - 30 днів, процентна ставка - 2% в день) Від 0, 25 грн. до 9 000 грн.
Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь період користування кредиту (в т. Ч. Тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі), грн. (Розрахунок проводився для отримання кредиту на наступних умовах: тіло кредиту 500,00 грн, термін кредиту - 5 днів, процентна ставка 0,01% в день и тело кредита 15 000, 00 грн., срок кредита - 30 дней, процентная ставка - 1.9% в день) Від 500, 25 грн. до 24 000 грн.
Орієнтовна реальна річна процентна ставка, відсотків річних Від 3,60% до 684%
Застереження: наведені розрахунки реальної річної відсоткової ставки та орієнтовну загальну вартість кредиту для споживача є репрезентативними і засновані на умовах кредиту, обраних споживачем, викладених вище, і виходячи з припущення, що договір споживчого кредиту буде залишатися дійсним протягом узгодженого періоду, а кредитодавець і споживач виконають свої обов'язки на умовах і в строк, зазначені в договорі. Реальна річна процентна ставка розраховується виходячи з припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги редітодателя залишаться незмінними і будуть застосовуватися протягом терміну дії договору споживчого кредиту.
Застереження: Використання інших способів надання кредиту та / або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть спричинити застосування іншої реальної річної відсоткової ставки та орієнтовну загальну вартість кредиту для споживача.
Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для укладення договору/отримання кредиту, грн: Відсутні
1. послуги нотаріуса Ні
2. послуги оцінювача Ні
3. послуги страховика Ні
5. Порядок повернення кредиту
Кількість та розмір платежів, періодичність внесення Погашення суми кредиту і відсотків за користування кредитом здійснюється в кінці терміну користування кредиту, узгодженого в договорі, одним платежем або дострокового з поверненням суми кредиту і оплатою відсотків за період фактичного користування кредитом
6. Додаткова інформація
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:
Пеня 1% від суми кредиту за кожен день прострочення, починаючи з 1-го (першого) дня прострочення, але не може перевищувати 50% від суми кредиту або вартості продукції (сума загального розміру кредиту та загальних витрат по кредиту)
штрафи Відсутні
процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту Від 1 до 2% в день, нараховується на початкову суму кредиту, нараховується і за період прострочення, але не більше 90-ти календарних днів поспіль з моменту виникнення такої прострочки
інші платежі Відсутні
7. Інші важливі правові аспекти
Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору споживчого кредиту в письмовій формі або в електронній формі за власним вибором.  Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладення договору зі споживачем.
Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування". Так
Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-яких додаткових платежів, пов'язаних з достроковим погашенням. Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю відсотки за користування кредитом і вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням і погашенням кредиту за період фактичного користування кредитом. Договором про споживчий кредит може бути встановлена ​ ​обов'язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з ​оформленням відповідного документа. Дострокове повернення кредиту відповідно до вимог Закону України "Про споживче кредитування" тягне належне виконання зобов'язань споживача за договором.
Договір діє до тих пір, поки Сторони повністю не виконають свої зобов'язання за договором, за винятком випадків припинення його дії за згодою Сторін відповідно до Договору або законом. Одностороння зміна або припинення Договору не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
Зміни та доповнення до Договору оформлюється додатковими угодами Сторін тільки в письмовому вигляді, які є невід'ємною частиною Договору.
Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.
Дата надання інформації: ДД/ММ/РРРР Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до: ДД/ММ/РРРР
Кредитодавець: Директор / Іскра А.М. /
Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.
Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.
Підтверджую отримання мною всіх роз'яснень, необхідних для забезпечення можливості оцінки, адаптований договір до моїх потреб і фінансової ситуації, зокрема шляхом роз'яснення зазначеної інформації, в тому числі істотних характеристик запропонованих послуг і певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі, невиконання мною зобов'язань за таким договором.